การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” รุ่น 2  

 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” รุ่น 2  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 225 คน   วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน  โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณ และเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ที่มีการนำวิทยาการคำนวณมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการทดสอบ