การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ห้า

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.เขต 30 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 3.10 “พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ” ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ 2563 และ เวลา 13.00-16.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 3.2 “การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1