การประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อฝึกปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการในการประเมินฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบการประเมินฯและผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สามารถสร้างเครื่องมือสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินฯ ตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนรองรับการนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online และผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียน รวม 88 คน