การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 มีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เป็นประธานและมอบนโยบาย/แนวทางการจัดทำฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ 20 ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยเป้าหมายของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คือการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.  สู่การปฏิบัติ  ใช้หลักการมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ มีทิศทาง รายละเอียด เป้าหมายที่ชัดเจน โดยโครงการของเขตพื้นที่ จะต้องเชื่อมโยง แผน กลยุทธ์ ตอบตัวชี้วัด การติดตามจากสำนักต่าง ๆ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทิศทาง นโยบายของ สพฐ.ลงสู่โรงเรียน สอดรับ 4 ด้าน ( โอกาสทางการศึกษา,ประสิทธิภาพ,การเรียนรู้,ความปลอดภัย) ทำงาน ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตลอด