การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 มีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เป็นประธานและมอบนโยบาย/แนวทางการจัดทำฯ มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ 20 ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยเป้าหมายของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คือการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ มีทิศทาง รายละเอียด เป้าหมายที่ชัดเจน โดยโครงการของเขตพื้นที่ จะต้องเชื่อมโยง แผน กลยุทธ์ ตอบตัวชี้วัด การติดตามจากสำนักต่าง ๆ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทิศทาง นโยบายของ สพฐ.ลงสู่โรงเรียน สอดรับ 4 ด้าน ( โอกาสทางการศึกษา,ประสิทธิภาพ,การเรียนรู้,ความปลอดภัย) ทำงาน ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตลอด