การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย)  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อแจ้งข้อราชการ ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรม”การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งจะจัดในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  นี้