การประชุมการสรรหาและเลือกสรร ก.ต.ป.น.

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมการสรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้สมัครฯของรัฐ 3 คน ,เอกชน 2 คน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ