การประชุมการตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

        วันที่ 10 สิงหาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต  1  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวนนักรเยน การคำนวณเกณฑ์ ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการในสาขา/วิชาเอก ของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานบุคคล  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ