เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ห้วยต้อนนาฝายเกมส์” & พบปะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ ห้วยต้อนนาฝาย

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย “ห้วยต้อนนาฝายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน  2 ตำบล คือตำบลนาฝายและตำบลห้วยต้อน รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน โดยนายนิพัทธ์  อาจมิตร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย กล่าวว่า วัตุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา,มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม,ส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาในศูนย์ฯ,ส่งเสริมให้นักเรียนและครูเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.เมืองชัยภูมิ  ต่อไป  ซึ่งในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในศูนย์ฯ  ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   และในการนี้  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้พบปะพูดคุยพร้อมมอบแนวทางการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย อีกด้วย