กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)และคัดเลือกผลงานดีเด่น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และคัดเลือกผลงานดีเด่น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจที่มีคุณค่าจากโรงเรียน 44 โรงเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ซึ่งมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานฯ  รวมทั้งมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง ”ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่วิถีคุณภาพโรเรียนคุณภาพประจำตำบล”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธนชน  มุทาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายขันทอง  เด่นพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงและนายศรายุทธ  ปานมะเริง  ครู ร.ร.บ้านพัฒนาสามัคคี ซึ่งมีนายวิชัย  ประทุมไทย  ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก