กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)และคัดเลือกผลงานดีเด่น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และคัดเลือกผลงานดีเด่น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจที่มีคุณค่าจากโรงเรียน 44 โรงเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ซึ่งมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานฯ รวมทั้งมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง ”ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่วิถีคุณภาพโรเรียนคุณภาพประจำตำบล” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธนชน มุทาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายขันทอง เด่นพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงและนายศรายุทธ ปานมะเริง ครู ร.ร.บ้านพัฒนาสามัคคี ซึ่งมีนายวิชัย ประทุมไทย ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก