สพฐ.ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...

สพฐ.ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเวียนสถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานศึกษา

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และประชาชนร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... ผ่านทาง 

https://forms.gle/jga2UprRZXmZrMHw5

 หรือ QR Code (รายละเอียดดังแนบ)

1.หนังสือสพฐ.ขอสอบถามความเห็นกฎกระทรวง.pdf

1.หนังสือสพฐ.ขอสอบถามความเห็นกฎกระทรวง

2.ร่างกฎกระทรวงฯ-รับฟังความเห็น.pdf

2.ร่างกฎกระทรวงฯ-รับฟังความเห็น

3.ร่างกฎหระทรวง-รับฟังความคิดเห็น.pdf

3.ร่างกฎหระทรวง-รับฟังความคิดเห็น

4.เปรียบเทียบระเบียบเดิม-กฎหระทรวงใหม่.pdf

3.ร่างกฎหระทรวง-รับฟังความคิดเห็น

5.แบบเสนอความคิดเห็น.pdf

5.แบบเสนอความคิดเห็น