การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ว 2448.pdf
สพฐ. กำหนดขนาดฯและตัวชี้วัดฯ.pdf

สพฐ. กำหนดขนาดฯและตัวชี้วัดฯ

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง.pdf

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

คำร้องขอย้าย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว.7 ปี 2564.pdf

คำร้องขอย้าย ตามหลักเกณฑ์ฯ  ว.7 ปี 2564