ประชุมคณะกรรการบริหารบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 .. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ,การอนุญาตให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ,การย้ายห้องพักของผู้พักอาศัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนตำแหน่งว่าง