กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์18 ก.ค. 2560 23:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                  ในวันที่ 19  กรกฎาคม  2560  เวลา  ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  หมู่ที่ 2 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ       นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ แจกสิ่งของ และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว   ซึ่งนำโดยนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มีประชาชนมาร่วมต้อนรับและรับบริการกันอย่างมากมาย

ประชุม“จัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)”

โพสต์17 ก.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมจัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)  เพื่อนำแผนอัตรากำลังดังกล่าวไว้เป็นแนวทางในการวางแผนอัตรากำลังคน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปวางแผนผลิตทดแทนอัตรากำลังครูที่สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พบปะพูดคุยและนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ รวม 40 คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1
คัดเลือกรางวัลฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 03:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560,รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560  ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

สอบสัมภาษณ์อัตราจ้าง”โครงการคืนครูให้นักเรียน”

โพสต์15 ก.ค. 2560 21:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและผู้เข้าสอบ ในวันที่ 16  กรกฎาคม 2560  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะประการายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ราย เป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนครูธุรการ และทำสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-30 กันยายน 2560

“สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง “โครงการคืนครูให้นักเรียน”

โพสต์15 ก.ค. 2560 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2560) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการสอบ(ข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ปี พ.ศ.2560 จำนวน 6 อัตรา  มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  278 คน  ขาดสอบ 24 คน รวมผู้เข้ารับการคัดเลือก 254 คน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คอยควบคุม กำกับ ติดตาม  การดำเนินการสอบฯ รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

“สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5”

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันนี้ (14 กรกฎาคม 2560)  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งมีระดับการประเมินเขตพื้นที่สุจริตอยู่  ในระดับสูงมาก  เป็นต้นแบบที่ดี  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และความคิดฐานสองสู่วิถีเขตสุจริต ตามนโยบาย สพฐ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เรื่อง การป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น
“การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)”

โพสต์13 ก.ค. 2560 03:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

           กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560   ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1   เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้รับผิดชอบ  สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบทางเว็บไซต์ http://psdg-obec.go.th ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560)


           

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง

โพสต์13 ก.ค. 2560 03:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2560  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยจะสอบข้อเขียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์13 ก.ค. 2560 00:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมกันทำกิจกรรม “รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  รวม 3 กิจกรรมได้แก่  1)พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน2)พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ จำนวน 2,500 ต้น และ 3) การปลูกต้นไม้ ตาม “โครงการศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยียมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียนตลอดจนให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี อ.หนองบัวแดง  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

1-10 of 496