กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562”

โพสต์3 ธ.ค. 2562 00:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานใน”การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562”  ณ ห้องประชุม 2   เพื่อร่วมปรึกษา หารือ  เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565”

โพสต์2 ธ.ค. 2562 22:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565”ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมาย ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563  ซึ่งการประชุมฯ  ครั้งนี้  เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน  การจัดทำ โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้สอดคล้องครอบคลุมนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 22:17 ]

วันจันทร์ที่  2  ธันวาคม  2562  เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมืองชัยภูมิเกมส์ 2562”

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่  29  พฤศจิกายน  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) “เมืองชัยภูมิเกมส์ 2562” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562  โดยมีนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  8 ศูนย์ฯและจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 17 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้การประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไปยังโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดรับฟัง การประชุมฯ 20 ศูนย์ฯ เพื่อมอบนโยบาย/เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอื่น ๆ  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 232 โรงเรียน จำนวนสามพันคน เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ 

เปิดการอบรมจิตอาสา วปร.904 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  นายประทีป  ศิลปเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจิตอาสา วปร.904 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งจัดโดยงานยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วยนักเรียนชั้นป. 4-6  จำนวน 1,139 คน  และคณะครูสายชั้นป.4-6 จำนวน 43 คน และนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.เขต 1 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ โดยนายใบบุญ  บุญทน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา วปร.904 และปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีความรัก ความสามัคคี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรในการบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์25 พ.ย. 2562 01:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562  เวลา 8.30 น.  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 


“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2562”

โพสต์25 พ.ย. 2562 01:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานในพิธีถวายราชดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และมีบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีฯ 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2

โพสต์25 พ.ย. 2562 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ”  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  วัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมการติดต่อประสานงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  มีนายธนชน   มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงานและมีนายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2/  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  รอง ผอ.สพม.30  รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต30  พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 และ สพม.เขต 30  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฯ   ซึ่งการแข่งขันฯ จะจัดเป็นประเพณีต่อไปทุก ๆ ปี  แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและในปี 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯต่อไป
 

เตรียมความพร้อมการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์22 พ.ย. 2562 01:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conerence) ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จะดำเนินการเป็นครั้งแรกในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562  สถานที่โรงเรียนที่จัดประชุมรับฟัง  20 โรงเรียน 1-10 of 1107