กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

“พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ”

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19 กันยายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1      เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสู่ครูมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้าการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 

ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

โพสต์18 ก.ย. 2560 00:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา
“พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา”

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                 วันที่  13  กันยายน 2560   ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุม “โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560”   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการจัดการจากหน่วยงานภายนอก สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรต่อไป


 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 พบปะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14    เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ในวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  
 


รับมอบดอกไม้จันท์

โพสต์12 ก.ย. 2560 03:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 12  กันยายน 2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต รับมอบดอกไม้จันท์ จากนายคณิต  ธัญญะภูมิ  ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ /คณะครู/นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ซึ่งคณะครูและนักเรียนร่วมมือกันประดิษฐ์  ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

\“ทอดผ้าป่าสามัคคี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย”

โพสต์12 ก.ย. 2560 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

             วันที่  12  กันยายน  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า  ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ตามโครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด”  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ทอดถวาย ณ วัดศรีชมพู   ตำบลหว้าเฒ่า อำเภอบ้านเขว้า จำนวนเงิน  229,999  บาท  (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

โพสต์8 ก.ย. 2560 08:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมทีมบริหาร และคณะผู้บริหารศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบตามโครงการประชุมวิชาการ “การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”   ณ โรงเรียนศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ/แชร์ประสบการณ์และพาเยี่ยมชมห้องเรียนอาคาร สถานที่

“ทำบุญทอดผ้าป่า หนึ่งอำเภอ หนี่งวัด”

โพสต์6 ก.ย. 2560 16:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  กันยายน  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ตามโครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด” ทอดถวาย ณ วัดบ้านคอนสวรรค์      (วัดนอก) อ.คอนสวรรค์ จำนวนเงิน  194,999  บาท


รับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

โพสต์3 ก.ย. 2560 22:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ  เขต เข้าร่วมรับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Leaning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 2  และคณะ  เป็นกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนฯ  ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ,ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)  และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการนำกระบวนการ PLC  สู่สถานศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา


“ทำบุญทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย”

โพสต์1 ก.ย. 2560 22:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันศุกร์ที่  กันยายน  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ณ วัดห้วยคลองนา บ้านหัวนาคำ อ.หนองบัวแดง  จำนวนเงิน 184,999 บาท
1-10 of 537