กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ร่วม พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

โพสต์30 มี.ค. 2563 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวนิดา สุนคร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า    ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฉีดพ่นยาต้าน “COVID – 19”

โพสต์29 มี.ค. 2563 20:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต โดยกลุ่มอำนวยการ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ณ บริเวณอาคาร  ห้องปฏิบัติงาน  ห้องประชุม  หอประชุม และอาคารต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกในการมาติดต่อราชการใน สพป.ชัยภูมิ เขต  1 

มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ

โพสต์27 มี.ค. 2563 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  27 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายสมัต อาบสุวรรณ์. รอง ผอ.สพป.ชย.1 พร้อมคณะ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลครอบครัว ด.ช.วรวุฒิ  สุภาพ  นักเรียนชั้น ป. 2   โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  สาขาวังคำแคน  ซึ่งเสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  โดยมอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้น 

Video Conference ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19

โพสต์24 มี.ค. 2563 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. .นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารงานบุคคลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) มาตรการดูแลทรัพย์สินทางการการช่วงปิดเทอม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 


“Big Cleaning Day ต้านภัย COVID – 19”

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2563 01:15 ]

วันที่ 19  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดกิจกรรมทำความสะอาด  Big  Cleaning Day” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID 19  โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน และจุดเสี่ยงต่างๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 
การประชุมและทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

โพสต์9 มี.ค. 2563 01:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 01:54 ]

 สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมและทำบันทึกบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา (Performance Agreement) ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี  ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (PA 3) จำนวน 20 ราย  เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์9 มี.ค. 2563 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  มีนาคม   2563  เวลา 8.30 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมพบปะ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ63

โพสต์6 มี.ค. 2563 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  มีนาคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี(รอบสอง) ทั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1


 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 มี.ค. 2563 21:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการ “ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขตออกติดตามตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 21 สนามสอบ  ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ถือเป็นการประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียน ชั้น ป. 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้านคือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ


 


ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2563 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันอังคารที่ 3 มีนาคม  2563 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในสังกัด   ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสมัต  อาบสุวรรณ์  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเดินทางมารับตำแหน่งรอง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รวมทั้งแสดงความยินดีกับนายนิมิตร   ฤทธิ์ไธสง  ผอ.ร.ร.บ้านหนองไฮโคกสง่า  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   และ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี  กับรอง ผอ.สพท. ทั้ง 2 ท่าน  โดยมีนายปิยวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ1-10 of 1169