กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและโครงการพัฒนาเด็ก .ซี.ซี.เอฟ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์23 ส.ค. 2562 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23  สิงหาคม 2562  ณ  ห้องประชุม 1  …. นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ  จังหวัดชัยภูมิภายใต้การสนับสนุน กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1- 3  และมอบทุนสนับสนุน ปรับปรุงอาคารเรียน ซ่อม/สร้าง ห้องน้ำห้องส้วม ปรับปรุงซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ให้แก่ 10 โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งมีโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้รับทุนสนับสนุนฯ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในครั้งนี้ จำนวน   4  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม/โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า/โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่งและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ  

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

โพสต์22 ส.ค. 2562 20:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  22  สิงหาคม  2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904  หลักสูตรพื้นฐาน  ประจำปี 2562   เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ให้แก่นักเรียนชั้นม. 1-3   ทุกคนทุกโรงเรียนในอำเภอเมือง  อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอภักดีชุมพล ) จำนวน รุ่น (เช้า/บ่าย) รวมนักเรียนเข้ารับการอบรมฯ  2,109  คน  ทั้งนี้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป  โดยวิทยากรจากหลักสูตร 904 และวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2   ขุนศึก 62   บรรยายให้ความรู้และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน    ซึ่งในภาคเช้านายประทีป   ศิลปเทศ รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่นที่  1 และภาคบ่ายนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมมอบนโยบายจิตอาสาแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 2  และนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต /ผ อ.กลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ร่วมต้อนรับและเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯดังกล่าวด้วย


 

 

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปิการศึกษา 2562

โพสต์21 ส.ค. 2562 02:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2562   สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ    เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์   รอง สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานในพิธีเปิดฯและนายประยงค์  มาแสง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  และคณะศึกษานิเทศก์   ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้   โดยการแข่งขันฯ ทุกกิจกรรม จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 28  สิงหาคม 2562  นี้


นิเทศติดตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA2 CPM1

โพสต์20 ส.ค. 2562 06:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA2  CPM1  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  จำนวน 31 คน  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ปี  ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน  10 ตัวชี้วัด   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน และเพื่อให้คณะกรรมการฯ  ได้รับทราบรวมทั้งให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น    

 

ไม่มีชื่อ

โพสต์16 ส.ค. 2562 00:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 16:38 ]


การประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

โพสต์15 ส.ค. 2562 20:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้  15  สิงหาคม  2562   ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประธานกรรมการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการฯ ครบทีม ประด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ภาคเช้าประเมินนายศุภชัย  นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ อำเภอหนองบัวแดง และภาคบ่ายประเมินฯ นางวัชรีย์  ภูมิคอนสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า

 

เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 15  สิงหาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ณ  อาคารอนุบาลชัยภูมิรวมใจ   โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ    กิจกรรมฯ นี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ทั้งนี้   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้ในการนำมาพัฒนาการเรียนรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองต่อไป  มีนักเรียนเข้าร่วมฯ  2,650  คน   คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 111 คน และคณะวิทยากร 20 คน   ซึ่งประธานฯ  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรภายนอก  นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อีกด้วย 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์14 ส.ค. 2562 02:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  14   สิงหาคม  2562    สพป.ชัยภูมิ เขต   จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงข้อมูล  ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป..ชัยัภูมิ เขต  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น   รวมทั้งรับมอบเงินจากคุณพ่อสากล  บุญเนาว์  และคุณพ่อสุพล  ฦาชา   จำนวน 100,000  บาท  เพื่อมอบให้แก่กองทุนพัฒนาค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 


  


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

โพสต์13 ส.ค. 2562 18:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13  สิงหาคม 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  เข้าประเมินฯ ด้านที่  วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวอมรรัตน์  มุขเสือ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในการให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ   

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์12 ส.ค. 2562 19:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 19:30 ]

วันที่ 12  สิงหาคม 2562  เวลา 17.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
 

1-10 of 1021