กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ& ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนางสุรีพร  โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ  ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์และโรงเรียนบ้านนาฮี  รวมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  ของโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โพสต์2 ก.ค. 2563 02:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  (ITA Online 2020) ประจำปีงบประมาณ 2563  ในวันที่ กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม
 

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน วันแรก ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ,โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ 5 อำเภอ 225โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนในทุกพื้นที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน อนุบาลชัยภูมิ

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 00:20 ]

วันที่  30  มิถุนายน  2563  นายกอบชัย   บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 (1 กรกฎาคม 2563)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต  1 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนการประเมินผลงานเพื่อขอเลืื่อนวิทยฐานะผอ.สถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

โพสต์30 มิ.ย. 2563 01:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ  ร่วมกันประเมินผลงานด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน นางอุไร  กางกร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดี ราษฎร์ดำรง  อ.บ้านเขว้า  ในวันที่  30 มิถุนายน 2563 ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯโรงเรียนในสังกัด

โพสต์30 มิ.ย. 2563 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนางสุรีพร  โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา  “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ” โรงเรียนในสังกัด  4 โรงเรียน(บ้านเล่าวิทยาคาร,บ้านช่อระกา,บ้านหัวนาคำ ,บ้านเจาเหนือ) ในวันที่ 29  มิถุนายน 2563  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ


 

การสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในวันที่  28 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบด้วย


ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ ภาค ก ภาค ข

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข  เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา  ในวันที่  27 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จำนวน 34 ห้องสอบ  โดยมีนายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและผู้เข้าสอบ 
ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 02:24 ]

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมต้อนรับกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาและการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 27  มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ การประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย  กลยุทธ์  แนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จาก สพฐ.และ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 26  มิถุนายน 2563  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.เขต เป็นประธานการประชุมฯ
 

1-10 of 1209