คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

3. แผนผังการให้บริการ รับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์(กลุ่มอำนวยการ) อัพโหลด.pdf