คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง (เล่มที่1).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง (เล่มที่2).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำทำแฟ้มประวัติ(น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล(น.ส.สุกัญญา ถนอมสัตย์).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กลุ่มบุคคล(นางโยษิตา ชาติชนะ).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ1(นางวราภรณ์ ทองจำรูญ).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ2 (นางวราภรณ์ ทองจำรูญ).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน วางแผนอัตรากำลัง (น.ส.เกศินี โชคสวัสดิ์).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สรรหาและบรรจุฯ (นางสาวสมทรง พรหมณี).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สรรหาและบรรจุฯ (นายอุทิศ บุญเสนา).pdf
งานขอช่วยราชการ.pdf
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
งานแต่งตั้ง (ย้าย).pdf
งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน.pdf