สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ได้แก่

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

http://e-service.chaiyaphum1.go.th/amssplus/

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

http://e-service.chaiyaphum1.go.th/e-salary/

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

http://e-service.chaiyaphum1.go.th/e-bamnan/

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

http://e-service.chaiyaphum1.go.th/e-tax/