สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ได้แก่

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

https://smart.cpm1.info/

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

https://smart.cpm1.info/e-salary/

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

https://smart.cpm1.info/e-bamnan/

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

https://smart.cpm1.info/e-tax/