การอบรมและบรรยายพิเศษ "โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice"

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice" ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ ..พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัลการประกวดBest Practice ของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.หนองบัวแดง.ซึ่งการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนให้สูงขึ้นและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ได้รับฟังและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดการข้อมูลพร้อมเป็นตัวอย่างได้ โดยผู้เข้าอบรม ฯ ในภาคเช้าเป็นครูที่รับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน0-Netของทุกโรงเรียนในศูนย์ฯ 50 คนและภาคบ่ายเป็นครูที่เข้าร่วมการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 45 คน