การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรุปองค์ความรู้ในการทำข้อสอบเนื้อหาวิทยาการคำนวณ สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Education Test)"

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรุปองค์ความรู้ในการทำข้อสอบเนื้อหาวิทยาการคำนวณ สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Education Test)"ในโครงการการพัฒนาครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบการสอนวิทยาการคำนวณ ทั้ง 225 โรเงรียน  ในวันที่ี 4  มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ