การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรุปองค์ความรู้ในการทำข้อสอบเนื้อหาวิทยาการคำนวณ สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Education Test)"

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรุปองค์ความรู้ในการทำข้อสอบเนื้อหาวิทยาการคำนวณ สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Education Test)"ในโครงการการพัฒนาครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ครูที่รับผิดชอบการสอนวิทยาการคำนวณ ทั้ง 225 โรเงรียน ในวันที่ี 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ