ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นขวัญกำลังใจนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้เดินทางไปมอบเงินกองทุุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่ ด.ญ.ศศิธร แซ่เตีย นักเรียนชั้น ป. 4 ร.ร. หนองเบ็ญเจริญวิทย์ มีผลการทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 ด้านคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1,000 บาท , นายสมบูรณ์ ตั้งใจหมาย พนักงานราชการ ร.ร. บ้านโนนศรีสง่า ซึ่งประสบอุบัติเหตุขณะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3,000 บาท และ นายสมศรี แสงกุดเลาะ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านท่าข่อย ประสบอุบัติเหตุ ขณะปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมการเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรผู้ได้รับอุบัติเหตุทั้ง 2 ราย