ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นขวัญกำลังใจนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ได้เดินทางไปมอบเงินกองทุุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ  เขต ให้แก่ ด.ญ.ศศิธร แซ่เตีย นักเรียนชั้น ป. 4 ร.ร. หนองเบ็ญเจริญวิทย์  มีผลการทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 ด้านคณิตศาสตร์      ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จำนวน 1,000 บาท , นายสมบูรณ์ ตั้งใจหมาย  พนักงานราชการ  ร.ร. บ้านโนนศรีสง่า  ซึ่งประสบอุบัติเหตุขณะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  จำนวน 3,000 บาท และ      นายสมศรี แสงกุดเลาะ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านท่าข่อย  ประสบอุบัติเหตุ ขณะปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมการเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรผู้ได้รับอุบัติเหตุทั้ง 2 ราย