พป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่มีผลงานนวัตกรรมด้านคุณธรรม (สพฐ.) โดยมีนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1