พป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2564  เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่มีผลงานนวัตกรรมด้านคุณธรรม (สพฐ.) โดยมีนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  และนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 1