เปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

 (National Test : NT) 

วันที่ 18 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์์National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ