เปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

(National Test : NT)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์์National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ