การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17  มีนาคม 2564  โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมีอที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง และเพื่อทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็ฯรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ