ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อบจ.

.สพป.ชัยภุมิ เขต 1  มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.ศพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม อบจ.ชัยภูมิ