ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พิจารณาแนวทางการประเมินฯ  (PMQA 4.0)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น....นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุม 2   เพื่อร่วมพิจารณาวิเคราะห์แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นตัวชี้วัด 4 ในการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ สพท.รายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2564)