ร่วมการประชุมทางไกล \"โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ\nที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน\" 

วันที่ 16  มิถุนายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย\นายอภิชาติ  พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางสมมิตร  ลาภารัตน์  รกน.ผอ.กลุ่ม\nบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 \เข้าร่วมการประชุมทางไกล \"โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ\nที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน\"  ผ่านระบบ Video  Conference\nเพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างฯ  ณ ห้องประชุม 2