ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 7/2564  ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษาภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1  เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะแจ้งแนวปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดาของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ,ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับชมที่ศูนย์ฯ 20 ศูนย์ฯ จัดประชุมฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 และแจ้งข้อราชการ/ความเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่าง ๆ