ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1.นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  Pre O-Net ชั้น ป.6  และ ม. 3ครั้งที่  2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ   เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน   ในการดำเนินการสอบ ฯ เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –Net)