ตรวจเยี่ยม "สอน สร้าง สุข " โรงเรียนบ้านนางแดดหนือ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์   2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  อ.หนองบัวแดง  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน “ทุกคน” ได้เรียนรู้ หลากหลายอย่างมีความสุข ภายใต้นวัตกรรม “สอน สร้าง สุข”  โดยใช้ 5 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 1)คุณธรรมนำชีวิตสร้างสุข  2)สอนอ่านสร้างสุข 3) เรียนปนเล่นร้างสุข 4) ทักษะอาชีพสร้างสุข 5) สิ่งแวดล้อมดีสร้างสุข 

โดยผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม 6 กลุ่ม ทักษะอาชีพสร้างสุข ด้วย (ทักษะงานช่างสู่อาชีพ,คหกรรมสู่อาชีพและแดดเหนือคาเฟ่ ,งานศิลป์สร้างสุขสู่อาชีพ  ,ดนตรีและ ICT  สู่อนาคต , เกษตรพอเพียงสู่อาชีพ,ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ