มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเพิ่มเติม กรณีเหตุไฟไหม้บ้าน

วันที่ 18 มีนาคม 2564. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร. ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1. พร้อมด้วย นางจันทร์หอม เบ้าลี. ผอ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ  มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเพิ่มเติม กรณีเหตุไฟไหม้บ้าน เด็กชายศุภณัฐ  พลศรีพิมพ์  นักเรียนชั้นอนุบาล 3  ร.ร. อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง (เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.  34,760 บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสบทบช่วยเหลือเพิ่มเติม