เว็บไซต์โรงเรียน


อ.เมืองชัยภูมิ

ศูนย์ฯ พญาแล

ลำดับ โรงเรียน
 1 อนุบาลชัยภูมิ
 2 สุนทรวัฒนา
 3 ยางบ่ารัฐประชามิตร
 4 บ้านห้วยยาง
 5 โคกสูงราษฏร์สามัคคี
 6 โสกตลับราษฏร์อุทิศ
 7 เมืองน้อยราษฏร์สงเคราะห์
 8 วัดสว่างอารมณ์
 9 บ้านห้วยตะแคง
 10 บ้านขี้เหล็กใหญ่

ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านดอนหัน
 2อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 3บ้านโสกหว้า
 4ชุมพลสวรรค์วิทยา
 5ฉิมพลีวิทยา
 6บ้านแจ้งน้อย
 7โค้งน้ำตับวิทยาคาร
 8กะพี้ดอนขวางวิทยา
 9กุดเวียนวิทย์ผดุง
 10บ้านหนองแหนดอนกู่
 11บ้านหนองไผ่พัฒนา
 12โนนสำราญวิทยา
 13โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
 14ไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา
 15วังก้านเหลืองดรุณกิจ

ศูนย์ฯ ห้วยต้อน นาฝาย
ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านนาฝาย
 2ไทยรัฐวิทยา 19
 3บ้านช่อระกา
 4บ้านชีลองเหนือ
 5บ้านชีลองกลาง
 6สามพันตาราษฏร์อุทิศ
 7ห้วยต้อนวิทยา
 8บ้านโป่งคองเหนือ
 9บ้านกุดขมิ้น
 10บ้านคร้อห้วยชัน
 11บ้านตาดโตน
 12บ้านโนนพระคำ
 13บ้านหนองหญ้าปล้อง
 14บ้านหนองแวง
 15บ้านชีลองใต้
 16บ้านโป่งคองใต้

ศูนย์ฯ บ้านเล่า นาเสียว
ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านเสี้ยวใหญ่
 2บ้านเล่าวิทยาคาร
 3นาเสียวศึกษาคาร
 4บ้านโพธิ์ใหญ่
 5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
 6บ้านเสี้ยวน้อย
 7บ้านนาสีนวล
 8ไทรงามผดุงวิทย์
 9บ้านซับรวงไทร
 10บ้านนาวัง
อ.คอนสวรรค์ศูนย์ฯ โพนทอง ห้วยบง

ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านห้วยหว้า
 2บ้านนางเม้ง
 3บ้านหนองหญ้ารังกา
 4บ้านซับม่วง
 5บ้านซับพระไวย์
 6บ้านห้วยบงเหนือ
 7บ้านห้วยบงใต้
 8บ้านหินกอง
 9โพนทองพิทยา
 10บ้านม่วงเงาะ

ศูนย์ฯ กุดตุ้ม ลาดใหญ่

ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านลาดใหญ่
 2บ้านหนองคอนไทย
 3ดงบังราษฏร์นุเคราะห์
 4บ้านหนองเขื่อง
 5บ้านหนองไผ่ล้อม
 6กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
 7สระไข่น้ำขุนีวิทยา
 8บ้านโนนคูณ
 9บ้านโนนหว้านไพล(คุรุฯ)
 10บ้านผือวิทยายน
 11โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
 12 บ้านกุดเวียน

ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า

ลำดับ โรงเรียน
 1หนองนาแซงวิทยา
 2บ้านหนองบัวขาว
 3บ้านกุดโง้ง
 4บ้านหัวนา
 5บ้านสัมพันธ์
 6บ้านขวาน้อย
 7บ้านกุดละลม
 8บ้านโนนสมบูรณ์
 9บ้านหนองโง้ง
 10วัดพุทโธวาท
 11หนองปลาโดผดุงราษฏร์ฯ
 12โนนหว้านไพล
 13 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์
 14 บ้านหนองฉิม
 15 หนองสระสำราญราษฏร์
 16 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
 17 บ้านโนนกอก

ศูนย์ฯ มอหินขาว

ลำดับ โรงเรียน
 1บ้านท่าหินโงม
 2บ้านหนองแวง
 3ลาดผักหนาม
 4บ้านวังโพน
 5หนองฉนวนวิทยาคม
 6บ้านซับสีทอง
 7บ้านห้วยผักหนาม
 8บ้านห้วยหมากแดง