วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2562


ค่ํานิยมองค์กร (Copporate Value) :  CPM 1

C = Civilize         : เจริญงอกงาม

P = Performance : งานเป็นเลิศ

M = Mind           : เกิดจิตวิญญาณ

1 = One             : ประสานเป็นหนึ่งเดียว


วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพันธ์


พันธกิจ (Mission)

มาตรฐานสากลตามหลักสูตร และรักความเป็นไทย ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


เป้ําประสงค์ (Goals)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทั่วถึง และมีคุณภาพตาม

2. ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทั่วถึง เสมอภาค

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร และรักความเป็นไทย

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา


กลยุทธ์ (Strategy)

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน