วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( Vision)  

"บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
     บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ค่านิยมองค์กร (Core Value)   :  CPM 1   

          C     =    Civilize              :  เจริญงอกงาม    

          P     =     Performance       :  งานเป็นเลิศ

          M    =     Mind                 :  เกิดจิตวิญญาณ      

          1     =     One                  :  ประสานเป็นหนึ่งเดียว

วัฒนธรรมองค์กร  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประสานสัมพันธ์ 

พันธกิจ  ( Mission ) 

               1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

                 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

                        และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

              3.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                   พอเพียง

              4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   บูรณาการการจัดการศึกษา เน้นการมี

                   ส่วนร่วม   เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  (Goals)

1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 

2.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

                      5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการตามหลัก
                    ธรรมาภิบาล 
เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
                     เป็นกลไกขับเคลื่อน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                      6.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายภาคประชารัฐ
                    ในการ บริหารจัดการศึกษาและกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

7.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้สื่อ  เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการ                     พัฒนา คุณภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตร์  (Strategy)  

1.  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม