▪ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี