▪ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ไตรมาสที่2) สพป.ชย.1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่1) สพป.ชย.1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.ชย.1 (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)