รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560
  • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
  • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1
  • ครั้งที่ 3  ส่วนที่ 1
  • ครั้งที่ 4  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559
  • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
  • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 
  • ครั้งที่ 3  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 
  • ครั้งที่ 4  ส่วนที่ 1 ,2
  • ครั้งที่ 5  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558