สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26

โพสต์17 พ.ย. 2558 00:08โดยโรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2558 00:20 ]
                 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖  ณ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์   

             โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๓๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ktp.chaiyaphum1.com/ , http://www.chaiyaphum1.go.th/ หรือสอบถามผู้ประสานงาน  นายรุ่งเรือง  ศักดิ์รัตนมาศ  โทร.088-5497301 ในวันและเวลาราชการ

Ċ
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอม สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ย. 2558 00:08
Ċ
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอม สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ย. 2558 00:16
Comments