โรงเรียนบ้านนาสีนวล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 02:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ด้วย  โรงเรียน   บ้านนาสีนวล  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่

ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
31 ต.ค. 2561 02:31
Comments