โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อ.หนองบัวแดง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)

โพสต์12 พ.ย. 2558 00:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยโรงเรียนบ้านโชคอานวย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสง – คูเมือง อาเภอหนองบัวแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ. ๔
(ห้องส้วม ๔ ห้อง) ๒ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๗๒,๕๐๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๕,๐๐๐ บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. โรงเรียนบ้านโชคอานวย และกาหนดวันเปิดซอง
ใบเสนอนราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านโชคอานวย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://www.chaiyaphum1.go.th/ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗-๙๓๕๕๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 พ.ย. 2558 00:21
Comments