ประกาศโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์18 ธ.ค. 2561 21:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
  ด้วย  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)   ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     จำนวน 1 ราย 
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
18 ธ.ค. 2561 21:47
Comments