ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26

โพสต์18 พ.ย. 2558 01:05โดยโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 01:06 ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖

 

             โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaiyaphum1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๓๗๗๖๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1,
18 พ.ย. 2558 01:05
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1,
18 พ.ย. 2558 01:05
Comments