ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)

โพสต์26 ก.ค. 2562 00:30โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหัน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)   

 ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหัน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876  ลงวันที่   15  มีนาคม  2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกปฐมวัย รายละเอียดดังนี้

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2562 00:30
Comments