ประกาศโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ม่มีชื่อ

โพสต์16 ธ.ค. 2561 18:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 18:58 ]
ด้วยโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ได้ดาเนินการเปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2561 อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
16 ธ.ค. 2561 18:58
Comments