จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์18 ธ.ค. 2561 21:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ด้วย  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)   ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     จำนวน 1 ราย 

ประกาศโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ม่มีชื่อ

โพสต์16 ธ.ค. 2561 18:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 18:58 ]

ด้วยโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ได้ดาเนินการเปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2561 อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์3 ธ.ค. 2561 19:14โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ด้วยโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ดังนั้นอาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการอละลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์14 พ.ย. 2561 20:50โดยโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ >>>

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์1 พ.ย. 2561 00:00โดยโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ย. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ>>

ประกาศโรงเรียนบ้านซับสีทอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ด้วย โรงเรียนบ้านซับสีทอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนบ้านนาสีนวล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 02:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ด้วย  โรงเรียน   บ้านนาสีนวล  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่

ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนบ้านนาเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

โพสต์30 ต.ค. 2561 22:49โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านนาเจริญ อำเภอหนองบัวแดง สพป. ชย 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษและ ผู้ช่วยบรรณารักษ์

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:01โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:02 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ>>

โรงเรียนสุนทรวัฒนารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

โพสต์11 ก.ย. 2560 01:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ย. 60

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ>>


1-10 of 35