จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด

โพสต์27 พ.ย. 2559 23:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านซับชมภู

โพสต์27 พ.ย. 2559 20:10โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

ประกาศ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ

โพสต์27 พ.ย. 2559 20:01โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านซับสีทอง

โพสต์27 พ.ย. 2559 19:57โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง)

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย ๖/๔๙ จำนวน ๑ หลัง

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านกุดไผ่  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ส้วมนักเรียนชาย ๖/๔๙  จำนวน ๑ หลัง  รายละเอียดตามแนบ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ   ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ  พร้อมดูสถานที่ได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโสก และโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ    ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 22  กรกฎาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ทุกวันทำการ  และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ตามประกาศที่แนบ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ

โพสต์24 ก.พ. 2559 22:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง 8 ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยา)  

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26

โพสต์18 พ.ย. 2558 01:05โดยโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2558 01:06 ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖

 

             โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaiyaphum1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๓๗๗๖๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

1-10 of 25