ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ


สนับสนุนโดย :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1