โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

โพสต์19 ธ.ค. 2562 19:21โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 19:50 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้ดำเนินการทบทวน (ติว) แบบทดสอบ  O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2562  โดยจัดทบทวน (ติว)  O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น  2  ช่วง  คือ  ช่วงที่ 1  ในระหว่างวันที่  17-20  ธันวาคม  2562  และช่วงที่  2  ในระหว่างวันที่  21-22  มกราคม  2563  ซึ่งมีการแบ่งสนามในการติวนักเรียน เป็น  4  สนาม  คือ  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  และโรงเรียนโนนสำราญวิทยา  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  และให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET  ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  ในการติวครั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย  หนองไผ่  โนนสำราญ  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิชาการของศูนย์  เป็นวิทยากรในการทบทวน (ติว) ข้อสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2562


Comments