โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2561 00:01โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 00:07 ]

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

12 สิงหาคม 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านและแม่ตัวอย่าง เพื่อเป็นเชิดชูคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจ

ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโคง้น้ำตับวิทยาคาร หลังจากนั้นได้มีการนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบ 

ให้กับครอบครัวของนักเรียนและคนในชุมชนเขตพื้นที่บริการที่ขาดแคลน กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี Comments