โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ลงนาม MOU กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์28 ก.พ. 2560 06:53โดยโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้ลงนามร่วม MOU กับ นายสุทศ  พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันร่วมลงนามด้วย การลงนามในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรยุคใหม่ ปี2560 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนบ้านตาดโตนเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งพื้นที่และแหล่งน้ำจึงได้เลือกที่โรงเรียนแห่งนี้ โครงการนี้ทางสภาฯจะได้เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเกษตรกรในชุมชน เกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกหม่อนเพื่อการค้า ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการค้า การแปรรูปอาหารจากการเกษตร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดหลักสูตรประมาณ 20 ชั่วโมง...
kijsanadech nwes 28/02/60Comments