โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์5 พ.ย. 2562 11:34โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 11:35 ]
นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่     ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีนักเรียนจำนวน 50 คน  ผู้บิหาร/ครู จำนวน 9 คน  และผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
Comments