โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

โพสต์6 ส.ค. 2562 03:03โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา  ร่วมมือกันจัดค่ายวิชาการ "พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  เมื่อนวันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน  กิจกรรมสำคัญได้แก่
      ระดับชั้น ป.1 - 3  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน
      
ระดับชั้น ป. 4 - 6 ฝึกทักษะการสรุปใจความสำคัญ และการเขียนเรื่องจากภาพ โดยใช้แบบฝึก
          
                
    
Comments