โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์25 ธ.ค. 2561 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 01:37 ]
นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมวันสำคัญ "Merry Christmas & a Happy New Year"  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2561  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กล้าแสดงแสดงออกในทางสร้างสรรค์   รวมทั้งปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ  รู้จักแบ่งปัน และมีน้ำใจ
            ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. มาเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน และมอบของขวัญให้แก่ลูก ๆ นักเรียน  
       
       
    
    
    
     
      


Comments