คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และกิจกรรมดำนา

โพสต์13 ส.ค. 2561 06:52โดยโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ โดยการนำของ นายสวย ชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันระหว่างแม่กับลูก และได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายสวย ชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้กครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นประจำทุกปีในวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับประสบการณ์ของวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้แม่และลูกได้สานสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมของทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์11 ส.ค. 2561 07:28โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"


กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนางแดด

โพสต์11 ส.ค. 2561 00:40โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดดได้จัดกิจกรรมวันแม่ชาติขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อมารดา ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมขอขมาและสร้างจิตใต้สำนึกเรื่องพระคุณแม่ มอบรางวัลแม่ดีเด่น และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น เรียงความ เขียนการ์ด แต่งกลอน คัดลายมือ ภาพถ่ายแม่ลูกผูกพันธ์ ขับร้องเพลงเป็นต้น กิจกรรมดังได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และจัดกิจกรรมลงแขกดำนาภูมิปัญญาสร้างสามัคคี

โพสต์9 ส.ค. 2561 00:54โดยโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 01:45 ]

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยการนำของ นางสุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ ได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร และได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ในกิจกรรมจะมีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น แม่แต่งกายในชุดไทยสวยงาม และมอบรางวัลในการประกวดเขียนเรียงความเรื่องแม่ให้แก่นักเรียนด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง
           
               
                                  
                        
                        
                        
                                   
               
               
                       
                                 
      
         หลังจากนั้นเวลาประมาณ 11.00 น.  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้กครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมจะมีนักเรียนสาธิตการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากแปลงเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำข้าวต้มมัด กล้วยฉาบ หน่อไม้ส้ม เป็นต้น และได้ร่วมลงแขกดำนาภูมิปัญญาสร้างสามัคคี ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการถอดบทเรียนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

                 
                 
                 
                 
                                       
                  
                                                                    


                                                                                                                      .....ครูชายทิพย์ ผู้สื่อข่าวโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

รร.บ้านหนองบัวเพวังฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์3 ส.ค. 2561 00:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 00:28 ]

นำนักเรียนบางส่วนไปร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี  ที่หมู่ที่ 4  บ้านหนองบัวเพวัง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 3  สิงหาคม เวลา 08.30 - 10.30 น.    เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาชุมชนนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป    และเผยแพร่ในโลกโซเชียลต่าง ๆ และเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องเที่ยว   กิจกรรมสำคัญที่นักเรียนมีส่วนร่วมได้แก่  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบ ๆ หนองน้ำสาธารณะ  รำอวยพรต้อนรับผู้มาเยือน  และสาธิตการมัดย้อมสีลายผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน 
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ศูนย์นครกาหลง 3

โพสต์2 ส.ค. 2561 01:50โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 01:21 ]

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2561  เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2561  เวลา 14.30 - 15.30 น.  โดยการนำลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 51  คน  ไปเก็บขยะตามถนนทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอาสาช่วยงานในชุมชน  มีจิตสาธารณะ และสำนึกรักบ้านเกิด 
 


กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์1 ส.ค. 2561 20:37โดยโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 21:09 ]

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 โดยผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนรวมทั้งผู้นำชุมชนได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโนนโพธิ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

โพสต์31 ก.ค. 2561 23:27โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 23:44 ]

    เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์โค้งน้ำตับวิทยาคาร โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและการแสดงละคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยในรูปแบบต่างๆส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ในวันนั้นมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๙๐ คนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ฯ

โพสต์27 ก.ค. 2561 04:08โดยโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 04:12 ]

       เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี  ทางโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. เพื่อการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน 
        นำโดย นายสุธี  จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ร่วมกัน ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์26 ก.ค. 2561 22:27โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมวันสำคัญตามโครงการประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"ปั่นจักรยานเก็ยขยะตามถนน"ในหมู่บ้านตั้งแต่บ้านห้วยหลัวจนถึงวัดสิงห์ทองและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในชุมชนและร่วมทำบุญที่วัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26-30 กรกฎาคม 2561


1-10 of 608