คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน

โพสต์20 มิ.ย. 2561 23:30โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนไปจัดนิทรรศการสด สาธิตการมัดหมี่/มัดย้อมสีผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นงานอาชีพเสริมของผู้ปกครองนักเรียน  ในงานประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2561  ณ หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน หมู่ที่ 4  บ้านหนองบัวเพวัง   ในการนี้ประธานกรรมการในนามของประธานองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่  4  ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 3  ทุน ๆ ละ  500  บาท   โรงเรียนขอขอบพระคุณยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้


โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 09:29โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกหลง 3  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

โพสต์14 มิ.ย. 2561 22:03โดยโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
โดยมีนาย สันติ คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและเจิมหนังสือ
กิจกรรมในครั้งนี้ นายสันติ คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับคนดีศรีลาดใหญ่และมอบทุนการศึกษา

ภาพโดย ศรีนวล จันทะพินิจ
รวบรวมโดย ไพโรจน์ สุภพล

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 01:26โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

 โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และเปิดห้องสมุดมีชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน เรียนดี โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์13 มิ.ย. 2561 20:39โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 20:40 ]

วันนี้ 14  มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:04โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 "ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา2561"ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิและรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์11 มิ.ย. 2561 20:42โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

        วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมผู้ปกครอง              ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และเปิดประชุมตามระเบียบวาระและได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้าน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

          พร้อมให้คณะครูทุกท่าน ได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองทุกระดับชั้น

          ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๘

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์11 มิ.ย. 2561 20:38โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:46 ]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษถาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยนายทองสุข  บุญวิจิตรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

นางละมุล  ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการมี มิติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:15โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:00โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนขนาดเล็กได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพในปีการศึกษา2561และยังช่วยเหลือเด็กนักเรียนเรื่องอาหารเย็น โดยแจกอาหารกลางวันที่รับประทานไม่หมดให้ลูกๆนักเรียนนำกลับไปทานที่บ้านโดยเฉพาะนักเรียนขาดแคลน 7 มิถุนายน 2561

1-10 of 559