คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

Open House 2018

โพสต์2 เม.ย. 2561 09:52โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน  Open House 2018 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (ที่ผ่านมา)  ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา   ทางโรงเรียนได้นำผลงานที่ได้รับจากการจัดการศึกษาในรอบปี นำเสนอต่อชุมชนและโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายฯ  ทั้งนี้คณะครูได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น การสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายฯ ผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความสนใจในการแสดงออกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ด้วยความสุขสนุกสนานเป็นอย่างดี... มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์2 เม.ย. 2561 08:52โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  (ที่ผ่านมา)  นางทองปาน  โชคกำเนิด ประธานกรรการสถานศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น(คนดีสีวัง)และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยมีนางทองเพชร  รัตนอังศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบถึงวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"โค้งน้ำตับเกมส์ ๒๕๖๐"

โพสต์2 เม.ย. 2561 08:18โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"โค้งน้ำตับเกมส์ ๒๕๖๐"  ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ในวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  ได้รับเกียรติจาก นายนิกร หมั่นธรรม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4 มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  ภายในงานนำโดย นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมชมร่วมเชียร์นักเรียนนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์2 เม.ย. 2561 07:28โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 07:37 ]     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  ได้จัด “กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฝูงปศุสัตว์ ที่ผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักการของ Animal Welfare ของแม่โคที่ให้น้ำนมดิบที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ  นักเรียนได้รับทั้งความรู้  ความสนุกสนาน และประสบการณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมของกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านนางแดด

โพสต์5 มี.ค. 2561 22:07โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 22:02 ]

        เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและฐานผจญภัย ของลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักการ นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี กิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะชีวิตพร้อมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์                                                                                                               โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 7 ฐานประกอบด้วย 1.ฐานรวม  (กิจกรรมนันทนาการ/ปล่อยตัว) 2.ฐานสำนักเจ้าแม่ROV (กิจกรรมแจกลายแทง/แผนที่)3.ฐานกองทัพไทย (กฎและคำปฎิญาน) 4.ฐานนางรำผี (ทดสอบสติ/อดทน) 5.ฐานตลาดนัด ( นันทนาการ/แม่ค้า)6.ฐานเรือบก (ความสามัคคี/ความเป็นผู้นำและผู้ตาม)7.ฐานลอดอุโมงค์ (นันทนาการ/รับลูกเสือ)                                                                                                            กิจกรรมฐานผจญภัย 7 ฐานประกอบด้วย1.ฐานไหทองคำ ( ฝึกสติและสัมผัสทั้ง 4) 2.ฐานแอเลี่ยน ( ฝึกความกล้าหาญ ) 3.ฐานสะพานโทงเทง( ฝึกการทรงตัว )4.ฐานถ้ำนาคี ( ฝึกความอดทน)5.ฐานทาซาน ( ฝึกพละกำลังร่างกาย)6.ฐานลำเลียงน้ำ ( ฝึกความสามัคคี )7.ฐานนันทนาการ ( บันเทิงเริงใจ)

 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์2 มี.ค. 2561 01:24โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 01:58 ]

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต1
โดยมีนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน
ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เดินทางเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ที่ค่ายลูกเสือประกายเพชร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีรวบรวมภาพโดย : นายไพโรจน์ สุภพล

เปิดบ้านนักอ่าน 61

โพสต์22 ก.พ. 2561 23:38โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 23:45 ]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบ้านห้วยหันเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักอ่าน 61 "ภาษาดีที่โรงเรียนของหนู"
โดยมีนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน   
ที่ทางศูนย์เครือข่ายนางแดดวังชมภู จัดขึ้น  ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งการแสดงตลกของนักเรียน 
ที่เคยไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ที่ผ่านมา


ภาพโดย : นายไพโรจน์ สุภพล


"ห่มภูเพื่อน้อง ครั้งที่ 3"

โพสต์19 ก.พ. 2561 22:08โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 23:21 ]

      คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนางแดด และชุมชน ร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี "ชมรมห่มภูเพื่อน้องครั้งที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา นำโดยคุณไชยนันต์ ชัยยา ประธานชมรมเพื่อสนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์การเรียน กีฬา ดนตรี ตุ๊กตา สิ่งของเครื่องใช้มากมาย และทุนการศึกษา อีกทั้งจัดโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

โรงเรียนบ้านนางแดดจัดกิจกรรมค่ายอาสา

โพสต์4 ก.พ. 2561 21:38โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 20:53 ]

  เมื่อวันที่ 3-4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด นำโดย รกน.ผอ.นางเพียรพักตร์ ซ้อนบุญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้การต้อนรับคณะค่ายอาสาพัฒนา โดยกลุ่มชมรมเพื่อนไดกิ้น 40 up บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ อุปกรณ์กีฬาและอื่น ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง1-10 of 546